Polityka prywatności / cookies

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

Polityka Prywatności Prime Line Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa

 

Spółka mając na uwadze dobro klientów, jak również chęć dostarczania najwyższej jakości usług przykłada znaczną uwagę do kwestii ochrony Państwa danych osobowych.

 

Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Prime Line Prime Line Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z przepisami prawa. Środki techniczne są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane. Spółka stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

 

Aby rozwiać wszelkiego rodzaju Państwa wątpliwości zachęcamy do zapoznania się z naszą polityka prywatności.

 

_______________________________________

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

  § 1 Postanowienie wstępne.  
 1. Pojęcie „Użytkownika” oznacza w zależności od kontekstu Klienta lub osobę chcącą zostać Klientem lub internautę odwiedzającego strony Sklepu.
  § 2 Ochrona danych osobowych  
 1. Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie państwa danych w związku z korzystaniem z naszego sklepu internetowego jest Prime Line Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa  z siedzibą ul. Poleczki 21, 02-822 Warszawa REGON:  015675143, NIP:  5213282290, KRS 0000753596 (zwana dalej Administratorem Danych Osobowych).
 2. Administrator Danych Osobowych wyznaczył inspektora ochrony danych (IOD). Jest to osoba, z którą może Pan/Pani kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z IOD można kontaktować listownie na adres Administratora Danych Osobowych lub poprzez adres e-mail: iod@primeline.pl.
 3. Podanie danych osobowych w formularzu jest dobrowolne, jednak konieczne do świadczenia usług przez Sprzedawcę na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Sklepu i w tym znaczeniu jest warunkiem zawarcia Umowy. Niepodanie danych skutkować będzie niemożnością założenia konta w sklepie internetowym oraz dokonywania zakupów przez sklep internetowy lub skorzystania z usługi Newsletter.
 4. Wszelkie dane osobowe, które Użytkownik wprowadzi do formularza rejestracyjnego, formularza zamówienia lub poda w korespondencji ze Sprzedawcą, są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w prawie polskim i europejskim, w tym w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/ 679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88) oraz z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 roku poz. 123).
 5. Zakres przetwarzanych danych osobowych: imię i nazwisko, adres, telefon, adres e-mail.
 6. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane w celu:

1) Realizacji Umowy łączącej Użytkownika z Administratorem Danych Osobowych, w której to podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Do zawarcia Umowy dochodzi wskutek akceptacji Regulaminu Newslettera, Regulaminu Sklepu Internetowego albo dokonania zakupu w sklepie internetowym,

2) Realizacji ciążących na Administratorze Danych Osobowych obowiązków, (w sytuacji dokonania zakupu w sklepie internetowym) gdzie podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych oraz udzielanie odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa,

3) realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w której to sytuacji podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO a są to następujące działania:

a) marketing produktów i usług własnych (marketing bezpośredni), w tym profilowanie;

b) działania analityczne (dobór usług do potrzeb Użytkownika, optymalizacja produktów Administratora Danych Osobowych w oparciu o uwagi i zainteresowania Użytkownika, optymalizacji procesów obsługi itp.);

c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych do zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania,

d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami,

e) badania satysfakcji Klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez Administratora Danych Osobowych usług i sprzedaży produktów.

4) W innych przypadkach, dane Użytkownika będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody (np. w szczególności w celu marketingu produktów), w zakresie i celu w niej określonym. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia umowy i jej realizacji.

6. W każdej chwili Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, które wskazujemy w pkt. 5 pkt. 1 lit. b) - e) opisanych powyżej.  7. Administrator Danych Osobowych zaprzestanie przetwarzania w tych celach danych Użytkownika, chyba że istnieją prawnie uzasadnione podstawy, których realizacja uniemożliwia zaprzestanie przetwarzania lub niezbędne będzie do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 8. W każdej chwili Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. 9. Dane Użytkownika będą przetwarzane przez okres przewidziany przepisami prawa (np. podatkowego w przypadku zawarcia umowy), oraz w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z Umową przez ustalony na podstawie przepisów szczególnych okres przedawnienia roszczeń oraz dodatkowy rok na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, liczony od końca roku w którym umowa wygasła dla określenia jednej daty usunięcia danych dla umów kończących się w danym roku. 10. Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego produktów i usług Administrator Danych Osobowych ma prawo do przetwarzania do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalenia przez Administratora Danych Osobowych faktu ich dezaktualizacji. 11. Dostęp do Pana/Pani danych będzie miał Administrator Danych Osobowych oraz upoważnieni pracownicy. 12. Pana/Pani dane osobowe są lub mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców po uprzednim podpisaniu umowy powierzenia danych:

a) Dostawcom usług zaopatrujących Administratora Danych Osobowych w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne umożliwiające zarządzanie organizacją Administratora Danych Osobowych (w szczególności firmom kurierskim i pocztowym, dostawcom usług teleinformatycznych),

b) Dostawcom usług księgowych,

c) Podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze), w celu dokonania rozliczeń,

d) Innym podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora Danych Osobowych, w uzasadnionych przypadkach, gdy jest to niezbędne dla realizacji umowy (np. firmy świadczące usługi pocztowe, kurierskie) lub prawidłowego funkcjonowania Administratora Danych Osobowych,

e) Dostawcom usług prawnych oraz wspierających Administratora Danych Osobowych w dochodzeniu należnych roszczeń,

f) Organom państwa uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań

13. Administrator Danych Osobowych nie przekazuje Pana/Pani danych do państw trzecich tj. poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).  14. Prawa osoby, której dane dotyczą:

a) Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia - osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora Danych Osobowych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 RODO.

b) Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora Danych Osobowych na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a)  RODO), to ma ona prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

c) Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

d) Prawo do sprzeciwu - osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi Danych Osobowych w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

e) Prawo do sprzeciwu dot. marketingu bezpośredniego - jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

f) W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym punkcie polityki prywatności można kontaktować się z Administratorem Danych Osobowych lub naszym Inspektorem Ochrony Danych poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora Danych Osobowych lub Inspektora Ochrony Danych wskazany na wstępie polityki prywatności.

15. W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy ze Sklepem internetowym, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy ze Sklepem internetowym. 16. Administrator Danych Osobowych może korzystać w Sklepie Internetowym z profilowania do celów marketingu bezpośredniego, ale decyzje podejmowane na jego podstawie przez Administratora Danych Osobowych nie dotyczą zawarcia lub odmowy zawarcia Umowy Sprzedaży, czy też możliwości korzystania z Usług Elektronicznych w Sklepie Internetowym. Efektem korzystania z profilowania w Sklepie Internetowym może być np. przyznanie danej osobie rabatu, przesłanie jej kodu rabatowego, przesłanie propozycji Produktu, który może odpowiadać zainteresowaniom lub preferencjom danej osoby lub też zaproponowanie lepszych warunków w porównaniu do standardowej oferty Sklepu Internetowego. Mimo profilowania to dana osoba podejmuje swobodnie decyzję, czy będzie chciała skorzystać z otrzymanego w ten sposób rabatu, czy też lepszych warunków i dokonać zakupu w Sklepie Internetowym. 17. Profilowanie w Sklepie Internetowym polega na automatycznej analizie lub prognozie zachowania danej osoby na stronie Sklepu Internetowego np. poprzez dodanie konkretnego Produktu do koszyka, przeglądanie strony konkretnego Produktu w Sklepie Internetowym, czy też poprzez analizę dotychczasowej historii dokonanych zakupów w Sklepie Internetowym. Warunkiem takiego profilowania jest posiadanie przez Administratora Danych Osobowych danych osobowych danej osoby, aby móc jej następnie przesłać np. kod rabatowy. 18. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa. 19. Sklep internetowy przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach: a) przekazania Pani/Pana danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) w związku z:
 • świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia). w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia). b) przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska Sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska Sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).   W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w ust. 3 i 4, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Sklep internetowy innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być: a) ING Bank Śląski S.A. b) Twisto Polska sp. z o.o.   W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy ze Sklepem internetowym, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy  ze Sklepem internetowym. W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska Sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności  przyjętym przez Sklep internetowy. W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego. W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem. W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska Sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania Pani/Panu dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Panią/Pana towar lub usługę przez Twisto Polska Sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Sklep internetowy, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Twisto Polska Sp. z o.o.   § 3 Pliki Cookies  
  1. Nasz sklep internetowy może wykorzystywać mechanizm „cookies”, który służy do identyfikacji sesji użytkownika podczas korzystania z naszej strony. „Ciasteczka” nie zawierają żadnych danych osobowych i zapewniają poprawne działanie naszemu sklepu internetowemu.
  2. W celu zablokowania przesyłania tego typu plików należy odpowiednio ustawić przeglądarkę mając na uwadze to, że niektóre funkcje witryny mogą nie działać.
  3. Wykonawca informuje także Użytkowników, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.
  4. Wykonawca wskazuje także, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Wykonawcę, poprzez: odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.
  5. Pod tymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:
Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek Opera: https://help.opera.com/Linux/9.60/pl/cookies.htmlInternet  Internet Explorer: https://support.microsoft.com/kb/278835/pl Chrome: https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

________________________________________

Nota o prawach autorskich do Regulaminu Sprzedaży

  Właścicielem materialnych praw autorskich do wzorca niniejszego Regulaminu Sprzedaży jest Safe Buy Sp. z o.o. Sp.k., która udzieliła sklepowi uczestniczącemu w programie eCommerce Fair Play niewyłącznego i niezbywalnego prawa do wykorzystywania tego Regulaminu Sprzedaży do celów związanych z własną działalnością handlową w internecie. Kopiowanie oraz rozpowszechnianie wzorca niniejszego Regulaminu Sprzedaży bez zgody Safe Buy Sp. z o.o. Sp.K. jest zabronione. Sprzedawcy internetowi mogą dowiedzieć się więcej o programie eCommerce Fair Play i możliwości darmowego korzystania z wzorca Regulaminu Sprzedaży na stronie https://safebuy.pl/sprzedawcy-internetowi/  

_______________________________________